Wat is BIZ

BIZ staat voor Bedrijven InvesteringsZone, een BIZ maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige winkelomgeving waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen. Deze BIZ is afgebakend voor het gebied van Lek tot en met Lijnbaan, ofwel BIZ-Vianen Centrum. De gemeente int de heffing en keert de opbrengsten uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting.
BIZ-Vianen Centrum is actief sinds 1 januari 2012 en ingericht voor een periode van 5 jaar. Begin 2017 is de BIZ-periode verlengd voor wederom 5 jaar.

Wat is het BIZ gebied

Straten: Klein stukje Langendijk, Voorstraat, Stadhuisstraat, Keizerstraat en Lijnbaan.

Een BIZ ontstaat
 • Als ondernemers samen hebben bepaald een
  BIZ te starten, zij maken daarvoor een plan van aanpak met o.a. een begroting.
 • Als de gemeente met het plan akkoord gaat en
  er is een meerderheid voor een BIZ, dan wordt de heffing ingesteld voor alle ondernemers (ook pandeigenaren van lege winkels) in het afgebakende gebied.

Welke voordelen levert een BIZ op

 • Ondernemers raken meer betrokken bij hun gebied
 • Geen freeriders meer
 • Meer democratie
 • Betere slagkracht door groter budget
 • Positieve bijdrage aan leef- en ondernemersklimaat
 • Professionaliteit van de ondernemersorganisatie
 • Ondernemers organiseren zich beter waardoor zij hun onderhandelingskracht vergroten en een betere gesprekspartner voor andere partijen vormen
 • Gemeente en ondernemers werken beter samen in andere projecten in het gebied
 • Ondernemers en gemeente maken duidelijke afspraken over beheer en onderhoud van het gebied
 • Ondernemers leveren op eigen initiatief en naar eigen inzicht een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat binnen het afgebakende gebied.
 • In Vianen Centrum komt hierdoor extra geld beschikbaar voor evenementen zoals intocht Sleepbootdagen, Paardenmarkt, Sinterklaas en Kerst in de Vrijstad.

Sleepbootdagen

Paardenmarkt

Sinterklaas intocht

Welke afspraken liggen er aan
de BIZ ten grondslag

Het bestuur van de stichting van de BIZ heeft afspraken (Service Level Agreements) gemaakt over de gemeentelijke inzet op het gebied van Schoon, Heel en Veilig in de openbare ruimte. Deze inzet betreft de activiteiten die aanvullend zijn op het beeldkwaliteitplan van de gemeente. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De BIZ-stichting is voornemens om in de periode 2017-2022 de volgende extra activiteiten te ontplooien, gerangschikt naar thema.

Activiteiten met als doel het verhogen van de representativiteit, de uitstraling en de veiligheid van de openbare ruimte (Schoon, Heel en Veilig) binnen het BIZ-Vianen Centrum gebied:

 • Aanbrengen en onderhouden van duurzame beplanting;
 • Aanschaffen en aanbrengen van sfeerverlichting in de maanden november t/m januari;
 • IJzel- en sneeuwvrij houden van stoepen (niet bereikt door de gemeente);
 • Aanbrengen en onderhouden van stroompunten t.b.v. sfeerverlichting;
 • Aanschaf nieuwe omroep/geluidinstallatie;
 • Aanschaf en plaatsing van bewegwijzering;
 • Plan van Aanpak BIZ-Vianen Centrum
 • Doorontwikkelen BIZ-gebied;
 • Bijdragen aan straatinrichting (straatverlichting en -meubilair, eventueel kunstwerken);
 • Activiteiten met als doel profilering van het historische karakter van het BIZ-gebied door middel van activiteiten met een publiek belang:
 • Organiseren van evenementen die de levendigheid en levens-vatbaarheid van de ondernemers in het BIZ-gebied ten goede komen.

Wat is hiervan inmiddels gerealiseerd

Samenwerking Ondernemersvereniging
Vianen (OVV)

De Ondernemers Vereniging Vianen, BIZ en de CentrumManager werken nauw samen om de levendigheid en levensvatbaarheid te verhogen. Denk hierbij aan het samen optrekken bij het organiseren van activiteiten en evenementen en het werven van nieuwe ondernemers voor de Vrijstad.
www.ovv-vianen.nl

• Beplanting aan lantaarnpalen
• Nieuwe sier/sfeerverlichting
• Aanbrengen extra stroompunten
• Nieuwe omroep/geluidinstallatie
• Jaarlijks verantwoording afleggen aan gemeente Vianen en heffingsplichtige ondernemers/vastgoedeigenaren.
• Bijdrage geleverd aan rapport Koornstra (genereren van geld voor herinrichting centrum)
• Aanstellen CentrumManager
• Actief benaderen/werven van nieuwe ondernemers (11 nieuwe ondernemers in periode april 2015 t/m december 2015, + 2 nieuwe ondernemers januari 2016)
• Contact leggen/bemiddelen met makelaars/vastgoedeigenaren over huurtarieven
• Realiseren Vianen Alert-app
• Verbeteren communicatie tussen belanghebbenden
• Ontwikkelen van communicatiekanaal
• Doorgeef interview Het Kontakt
• Onderhandelingen/spreekbuis namens ondernemers met diverse partijen
• Onderzoek loyaliteitssysteem voor ondernemers
• Onderzoek werven van extern evenementen/organisatiebureau om levendigheid en levensvatbaarheid ten goede te laten komen aan de ondernemers

 • Beplanting aan lantaarnpalen
 • Nieuwe sier/sfeerverlichting
 • Aanbrengen extra stroompunten
 • Nieuwe omroep/geluidinstallatie
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan gemeente Vianen en heffingsplichtige ondernemers/vastgoedeigenaren
 • Bijdrage geleverd aan rapport Koornstra (genereren van geld voor herinrichting centrum)
 • Aanstellen CentrumManager
 • Benaderen/werven van nieuwe ondernemers (20 nieuwe ondernemers t/m december 2016)
 • Contact leggen/bemiddelen met makelaars/vastgoedeigenaren over huurtarieven
 • Realiseren Vianen Alert-app
 • Verbeteren communicatie tussen belanghebbenden
 • Ontwikkelen van communicatiekanaal
 • Doorgeef interview Het Kontakt
 • Onderhandelingen/spreekbuis namens ondernemers met diverse partijen
 • Onderzoek loyaliteitssysteem voor ondernemers
 • Onderzoek werven van extern evenementen/organisatiebureau om levendigheid en levensvatbaarheid ten goede te laten komen aan de ondernemers
 • Ontwikkelen Biologische, Fairtrade- en streeckproducten markt
 • Brocantemarkt iedere vrijdag na Hemelvaart